Algemene Voorwaarden Koppers Ribs & BBQ

Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: De gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zijnde; Koppers Ribs & BBQ, gevestigd te Roeven 12, Nederweert, geregistreerd onder KvK-nummer 64067432 en BTW-nummer NL001799850B35.
2. Koper: De natuurlijk persoon, die van de Ondernemer, voor eigen (niet bedrijfs- of beroepsmatig) persoonlijk gebruik Producten koopt of wenst te kopen.
3. Producten: Via de website aangeboden producten en toebehoren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Koper en de Ondernemer met betrekking tot de Producten.
2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Alsdan zullen de partijen met elkaar in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel onverbindende bepaling overeen te komen, die gelet op het doel en de strekking hiervan zo min mogelijk afwijken van de nietige dan wel onverbindende bepaling.

Artikel 3 – Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst
1. Producten kunnen telefonisch of per e-mail worden besteld.
2. Ondernemer bevestigt deze bestelling en de kosten in een e-mail aan Koper, waarin koper wordt gevraagd per e-mail zijn NAW gegevens door te geven en zijn akkoord te geven.
3. De overeenkomst tussen Ondernemer en Koper komt tot stand zodra Ondernemer van Koper een e-mail heeft ontvangen, met daarin zijn NAW gegevens en akkoord.

Artikel 4 – Prijzen

1. Als koopprijs voor het te leveren Product geldt de prijs die vermeld is in de reactie van Ondernemer aan Koper, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze Algemene Voorwaarden.
2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en worden zo nodig vermeerderd met de verzendkosten.
3. De Ondernemer is na het totstandkomen van de overeenkomst bevoegd om een prijsverhoging toe te passen doch slechts indien de prijsverhoging voortvloeit uit nieuwe of gewijzigde wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 5 – Levering
1. Levering vindt in principe plaats op het adres van Ondernemer, waar Koper de bestelde Producten kan ophalen. In onderling overleg kunnen Ondernemer en Koper voor een andere plaats van levering besluiten.
2. Ondernemer informeert Koper tijdig over het tijdstip waarop Producten door Koper moeten worden opgehaald.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Producten worden vacuüm verpakt geleverd, vergezeld van een document, met daarin vermeld bereidingswijze, bewaaradvies en informatie over allergenen.
2. Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de eigenschappen die voor normaal gebruik aan het Product mogen worden gesteld.
3. Wanneer de uitvoering van de bestelling bijvoorbeeld door het (tijdelijk) niet voorradig zijn van het Product, hetzij om andere redenen wordt vertraagd, of wanneer de levering geheel of gedeeltelijk niet kan worden nagekomen, stelt de Ondernemer de Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Ondernemer en Koper bepalen dan in onderling overleg of, en zo ja in welke vorm, de overeenkomst zal worden voortgezet.

Artikel 7 – Betaling
1. De, aan Ondernemer, verschuldigde koopprijs dient bij levering van de Producten te worden voldaan, dan wel zoveel eerder of later als is overeengekomen.
2. Ondernemer behoudt zich de eigendom van de Producten voor totdat deze volledig zijn betaald, inclusief de eventuele bijkomende kosten.
3. Indien Koper verzuimt op de afgesproken plaats en tijd de bestelde Producten af te halen, behoudt Ondernemer recht op betaling van de koopprijs. Betaling van de koopprijs is dan direct opeisbaar.
4. Bij gebreke van betaling treedt het verzuim van rechtswege in. Koper is alsdan wettelijke rente over de achterstallige betaling verschuldigd, onverminderd het recht van Ondernemer op vergoeding van bijkomende schade en (incasso)kosten.

Artikel 8 – Zichttermijn

Aangezien de Producten vanwege beperkte houdbaarheid niet geschikt zijn voor terugname, geldt er, conform artikel 7:46d, lid 3 BW, geen zichttermijn.

Artikel 9 – Persoonsgegevens
1. De Ondernemer zal persoonsgegevens van de Koper, waaronder naam- en adresgegevens, registreren en vastleggen in een bestand.
2. Tenzij de Ondernemer hier uitdrukkelijk om vraagt en de Koper daarvoor toestemming heeft gegeven worden geen andere gegevens geregistreerd, dan nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en communicatie met de Koper.
3. De Ondernemer draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging van de geregistreerde persoonsgegevens.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

1. De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor gevolgschade, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst en gederfd inkomen.
2. De Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Koper voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
4. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist aangeleverde informatie door de Koper of door gebruik van de door de Ondernemer geleverde Producten in strijd met de bijgeleverde instructies.
5. gelet op bovenstaande bepalingen, vrijwaart Koper de Ondernemer van eventuele claims van
derden .

Artikel 11 – Klachten
1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van de producten binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij de Ondernemer moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden, bij de Ondernemer moeten worden ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking is tijdig.
2. De Ondernemer dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd of herstel niet mogelijk is. In dat laatste geval zal Koper worden gecompenseerd door terugbetaling van de koopprijs.

Artikel 12 – Overmacht
1. De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht worden mede begrepen omstandigheden, die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals, doch niet uitsluitend, stakingen, ziekte van de Ondernemer of personeel, vervoersstoringen, één en ander zowel als deze voorkomen bij het bedrijf van de Ondernemer als bij haar toeleveranciers respectievelijk derden waarvan de Ondernemer bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Koper en de Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de Koper en de Ondernemer die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Limburg.